divatolj!olvasni jó!útba igazítunkjátssz!találka?légy sikeres!
Egyéni keresés

A t­he­wi­ne.­de egy o­lyan ol­dal, a­mely be­mu­tat­ja Né­met­or­szág bor­kul­tú­rá­ját.

hirdetés

"Né­met­or­szág­ban ti­zen­há­rom bor­vi­dék ta­lál­ha­tó, s en­nek meg­fe­lelően a he­lyi bor­kí­ná­lat i­gen sok­színű. A né­met bo­rok – a fe­hé­rek és a vö­rö­sek e­gyaránt – a sa­já­tos ég­haj­la­ti és ta­laj­vi­szo­nyok­nak kö­szön­hetően ál­ta­lá­ban vé­ve könnyűek, f­ris­sek és gyü­möl­csö­sek."