állati közösségnascarolvasni jó!útba igazítunkfashionjáték az élet!
Egyéni keresés
hirdetés

"Né­met­or­szág­ban ti­zen­há­rom bor­vi­dék ta­lál­ha­tó, s en­nek meg­fe­lelően a he­lyi bor­kí­ná­lat i­gen sok­színű. A né­met bo­rok – a fe­hé­rek és a vö­rö­sek e­gyaránt – a sa­já­tos ég­haj­la­ti és ta­laj­vi­szo­nyok­nak kö­szön­hetően ál­ta­lá­ban vé­ve könnyűek, f­ris­sek és gyü­möl­csö­sek."